Witamy na stronie internetowej Notariusz Ewy Górskiej w Szczecinie.

Notariusz Ewa Górska każdą ze spraw traktuje indywidualnie, wskazując – po szczegółowej analizie stanu prawnego – optymalne rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami, mające na celu uzyskanie pożądanego przez Klienta skutku prawnego.

Notariusz dokłada staranności, aby zawierane umowy notarialne oraz inne czynności były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczały interesy Stron oraz innych osób, dla których mogą one powodować skutki prawne oraz dba o to, by akty notarialne były sporządzane w sposób jasny, przejrzysty i zrozumiały.

W kancelarii została przewidziana możliwość wyświetlania na ekranie treści odczytywanych aktów notarialnych i wpisów w elektronicznych księgach wieczystych. Zmiany wprowadzane są w nich z udziałem Stron na bieżąco.

Na życzenie Klientów Notariusz sporządza projekt aktu notarialnego, z którym Strony mogą zapoznać się przed dokonaniem czynności.

Co do zasady czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, jednakże na żądanie Strony Notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz udzieli Państwu wyczerpujących  i bezpłatnych informacji w zakresie możliwości prawnych dokonywanych czynności, dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego, wysokości taksy notarialnej oraz podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na Notariuszu. W tym celu wskazany jest kontakt z Kancelarią w dogodny dla Państwa sposób: mailowo, telefonicznie bądź osobiście.

Serdecznie zapraszamy.