Wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania aktu notarialnego

 

1. Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy zbycia lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym niż mieszkalne przeznaczeniu:

a)    dane osobowe kupujących i sprzedających, również określenie, czy nabycie przedmiotowej nieruchomości następuje w: częściach ułamkowych, do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej czy do majątku odrębnego – w przypadku małżeństw w których obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej dokument stwierdzający ten fakt),
b)    wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
c)    warunki i data wydania działki,
d)    numer konta bankowego Sprzedających – w przypadku zapłaty przelewem,
e) akt nabycia (np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne orzeczenie sądu lub inne),
f) aktualny odpis księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu, bądź numer księgi wieczystej,
g) zaświadczenie stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
h) zaświadczenie wydane przez Wspólnotę Mieszkaniową Budynku stwierdzające brak zadłużenia z tytułu kosztów eksploatacyjnych lokalu,
i) w przypadku nieruchomości obciążonej hipoteką zaświadczenie Banku o wysokości zadłużenia z tytułu udzielnego kredytu hipotecznego;

2. Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego:

a) dane osobowe kupujących i sprzedających, również określenie, czy nabycie przedmiotowego prawa następuje w: częściach ułamkowych, do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej czy do majątku odrębnego – w przypadku małżeństw w których obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej dokument stwierdzający ten fakt),
b) wartość rynkowa przedmiotowego prawa,
c) warunki i data przedmiotowego prawa,
d) numer konta bankowego Sprzedających – w przypadku zapłaty przelewem,
e) zaświadczenie ze Spółdzielni (wskazujące komu dane prawo przysługuje i na jakiej podstawie, a nadto obejmujące informacje dotyczące członkostwa w Spółdzielni, opisujące położenie i powierzchnię lokalu, ilość pomieszczeń w lokalu, numer księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub informacje o braku założenia księgi dla tego prawa, numer księgi wieczystej nieruchomości, na której usytuowany jest budynek, w którym znajduje się lokal, ewentualne zaległości z tytułu opłat należnych na rzecz Spółdzielni, pełna nazwa i adres Spółdzielni),
f) tytuł prawny do lokalu (np. przydział, umowa pisemna o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
g) aktualny odpis z księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona), bądź numer księgi wieczystej,
h) zaświadczenie stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany;

3. Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy zbycia niezabudowanej nieruchomości:

a) dane osobowe kupujących i sprzedających, również określenie, czy nabycie przedmiotowej nieruchomości następuje w: częściach ułamkowych, do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej czy do majątku odrębnego – w przypadku małżeństw w których obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej dokument stwierdzający ten fakt),
b) wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
c) warunki i data wydania działki,
d) numer konta bankowego Sprzedających – w przypadku zapłaty przelewem,
e) akt nabycia (np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, akt własności ziemi, prawomocne orzeczenie sądu o stwierdzeniu zasiedzenia lub inne),
f) aktualny odpis z księgi wieczystej, bądź numer księgi wieczystej,
g) zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu dla terenu, na którym znajduje się zbywana nieruchomość (wydawane w Urzędzie Miasta, bądź Gminy miejsca położenia nieruchomości),
h) ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, bądź pozwolenia na budowę (jeżeli były wydane),
i) wypis z rejestru gruntów (w przypadku dokonywania wpisów w księdze wieczystej –  z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”) wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej;

4. Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy zbycia zabudowanej nieruchomości:

a) dane osobowe kupujących i sprzedających, również określenie, czy nabycie przedmiotowej nieruchomości następuje w: częściach ułamkowych, do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej czy do majątku odrębnego – w przypadku małżeństw w których obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej dokument stwierdzający ten fakt),
b) wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
c) warunki i data wydania działki,
d) numer konta bankowego Sprzedających – w przypadku zapłaty przelewem,
e) akt nabycia (np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, akt własności ziemi, prawomocne orzeczenie sądu o stwierdzeniu zasiedzenia lub inne),
f) aktualny odpis z księgi wieczystej, bądź numer księgi wieczystej,
g) zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu dla terenu, na którym znajduje się zbywana nieruchomość (wydawane w Urzędzie Miasta, bądź Gminy miejsca położenia nieruchomości),
h) wypis z rejestru gruntów (w przypadku dokonywania wpisów w księdze wieczystej –  z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”) wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
i) zaświadczenie stwierdzające, że w budynku mieszkalnym nikt nie jest zameldowany.

Jeżeli działki gruntu wchodzące w skład zbywanej nieruchomości (zarówno zabudowanej jak i niezabudowanej) uległy podziałowi geodezyjnemu, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej, poza dokumentami opisanymi powyżej konieczne jest nadto przedłożenie:
a) ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,
b) wypis/wypisy z rejestru gruntów wraz wyrysem/wyrysami z mapy ewidencyjnej dla każdej z działek powstałych w wyniku podziału, z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”;

5. Darowizny

w zależności od tego co jest przedmiotem umowy darowizny – niezbędne jest przedłożenie dokumentów opisanych powyżej (tj. dla zbycia lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub nieruchomości).

6. Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki.

a) aktualny odpis księgi wieczystej dla obciążanej nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, bądź numer księgi wieczystej,
b) akt nabycia obciążanej nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne orzeczenie sądu, zaświadczenie ze spółdzielni),
c) umowa kredytowa lub inna umowa stwierdzająca powstanie wierzytelności pieniężnej (np. umowa pożyczki, poręczenia, umowa o współpracę),
d) oświadczenie Banku o ustanowieniu hipoteki wydane w trybie art. 95 Prawa bankowego – w przypadku kredytu udzielanego przez Bank;

7. Dokumenty niezbędne do ustanowienia innych ograniczonych praw rzeczowych (np. służebności lub prawa użytkowania):

a) aktualny odpis księgi wieczystej zarówno dla obciążanej nieruchomości, jak i dla nieruchomości władnącej (dla której ma być ustanawiana służebność), bądź numery ksiąg wieczystych,
b) akt nabycia obciążanej nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne orzeczenie sądu),
c) treść służebności lub prawa użytkowania,
d) w przypadku służebności przesyłu lub prawa użytkowania – dane podmiotu (np. operatora/dostawcy mediów), na rzecz którego ma być ustanowiona służebność przesyłu lub prawo użytkowania.;

8. Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:

a) akt zgonu spadkodawcy i zaświadczenie o numerze PESEL osoby zmarłej (zaświadczenie wydawane jest przez Urząd Miasta, bądź Gminy – Wydział Meldunkowy ostatniego miejsca zameldowania osoby zmarłej),
b) testament spadkodawcy – jeżeli został sporządzony,
c) odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców (tj. odpisy aktów urodzenia lub aktów małżeństwa w przypadku kobiet zamężnych i w przypadku małżonka spadkodawcy),
d) prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie lub separacji, bądź odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie – jeżeli spadkodawca był rozwiedziony lub pozostawał w separacji,
e) aktualny odpis z księgi wieczystej, bądź numer księgi wieczystej, w przypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z założoną księgą wieczystą;

9. Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej.

Odpis aktu małżeństwa;

10. Dokumenty niezbędne do sporządzenia podziału majątku wspólnego:

a) w zależności od przedmiotu podziału majątku – niezbędne jest przedłożenie dokumentów wymaganych do zbycia danego składnika majątku, opisanych powyżej (np. dla zbycia lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub nieruchomości),
b) odpis aktu małżeństwa,
c) wypis aktu notarialnego umowy rozdzielności majątkowej (jeżeli podział następuje po ustaniu wspólności ustawowej w trakcie małżeństwa),
d) prawomocny wyrok orzekający rozwód małżeństwa (jeżeli podział następuje po ustaniu małżeństwa);

11. Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy spółki z o.o.:

a) dane wspólników,
b) projekt umowy spółki lub podstawowe jej postanowienia (tj. firma spółki, miejscowość, w której będzie mieściła się siedziba Spółki, wysokość kapitału zakładowego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, łączna liczba udziałów i wartość nominalna jednego udziału, ilość udziałów posiadanych przez każdego ze wspólników i sposób ich pokrycia, opis raportu – jeżeli wspólnik wnosi wkład niepieniężny, czas trwania spółki, przedmiot działalności według PKD, sposób reprezentacji Spółki, dane członków zarządu);

12. Do sporządzenia protokołu zgromadzenia spółki kapitałowej:

a) odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS spółki lub innego właściwego rejestru (aktualny bądź pełny),
b) ostatni tekst jednolity umowy bądź statutu spółki,
c) porządek obrad zgromadzenia,
d) treść projektowanych uchwał,
e) wskazanie osoby przewodniczącej zgromadzeniu.

Przy każdej dokonywanej czynności Notariusz ustala tożsamość osób fizycznych, z czego wynika konieczność okazania ważnego dowodu osobistego bądź paszportu,
W niektórych przypadkach konieczne jest przedłożenie dokumentów nie objętych powyższym wykazem (np. w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnych, jest zbycie lub obciążenie rzeczy bądź prawa nabytego przed 01 stycznia 2007 roku w drodze spadku lub zasiedzenia, zbycie lub obciążenie rzeczy, bądź prawa nabytego po 01 stycznia 2007 roku tytułem spadku, zasiedzenia, darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności (tj. bez spłat i dopłat), poza wyżej opisanymi dokumentami konieczne jest ponadto dostarczenie Zaświadczenia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn), potwierdzającego zapłacenie przez osobę zbywającą lub obciążającą – podatku od nabycia zbywanej bądź obciążanej rzeczy lub prawa lub stwierdzającego, że nabycie zbywanej, bądź obciążanej rzeczy lub prawa było zwolnione z podatku, lub że obowiązek zapłaty podatku uległ przedawnieniu,
Przed wizytą w Kancelarii Notarialnej zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy z Notariuszem lub innym pracownikiem Kancelarii Notarialnej, celem upewnienia się, że zgromadzone przez Państwa dokumenty są kompletne i wystarczające do sporządzenia określonej czynności, każda sprawa jest bowiem sprawą indywidualną.