Za wykonywane czynności notarialne Notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1564), powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej Notariusz zobowiązany jest do pobrania należnych podatków (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) oraz opłat sądowych, które przekazuje na konta właściwego Urzędu Skarbowego i Sądu.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną
 prosimy o kontakt z kancelarią.